segunda-feira, março 21

Nostalgia - 5

Thelonius Sphere Monk (1917-1982)